ILF - Irish Language Forum
http://www.irishlanguageforum.com/

Article from Gaelscéal translated 18 Apr 2012
http://www.irishlanguageforum.com/viewtopic.php?f=37&t=1054
Page 1 of 1

Author:  Braoin [ Sun 22 Apr 2012 9:04 am ]
Post subject:  Article from Gaelscéal translated 18 Apr 2012

Perhaps someone may find this translation of use.
As always, please indicate if I have missed something - outside of the glass of water I should have had before making the soundfile :)


Gaelscéal
Dé Céadaoin, 18 Aibreán, 2012


Soundfile:

https://www.box.com/s/49d16efabad3bb2116c9ORIGINAL VERSION IN GAEILGE:

Díoma leis an meáin

le Katie McGreal


Níl an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ó Shinn Féin ná Treasa Ní Mhainnín ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo (ESG) sásta leis an gclúdach a fuair agóid an deiridh seachtaine sna meáin Bhéarla.

Deir Ó Clochartaigh nár chuala sé aon rud faoi na tuismitheoirí aonair ná faoi na scoileanna beaga tuaithe a bhí i láthair ach amháin ar RTE Raidió na Gaeltachta.

Deir Ní Mhainnín gur dhírigh siad isteach ar an bhforéigean amháin in ionad phríomhchúis na hagóide, fearg na ndaoine a léiriú do Pháirtí an Lucht Oibre.

Síleann Ó Clochartaigh gur comhcheilg a bhí ann ón tús.

“B’fhéidir go raibh sé socraithe (leis na meáin agus le lucht Pháirtí an Lucht Oibre) roimh ré,” a deir sé, “go gclúdófaí an foréigean amháin agus sin an spin a bhí siad a lorg ón tús.”

Ní raibh ionadh ar bith ar an Seanadóir Ó Clochartaigh gur éirigh an slua garbh.

Ní dóigh leis go dtuigeann an rialtas cé chomh feargach is atá na daoine.

“Bhí siad an-chiúin go dtí seo,” a deir sé faoi phobal na hÉireann.

“Bhí an chuid is mó den slua síochánta,” a deir Treasa Ní Mhainnín, “is mór an trua gur dhírigh na meáin ar an ngrúpa beag sin nach raibh.”IRISH VERSION WITH ENGLISH TRANSLATION:

Díoma leis an meáin

Disappointment with the media

...........................

le Katie McGreal

by Katie McGreal

...........................

Níl an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ó Shinn Féin ná Treasa Ní Mhainnín ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo (ESG) sásta leis an gclúdach a fuair agóid an deiridh seachtaine sna meáin Bhéarla.

Neither Senator Trevor Ó Clochartaigh of Sinn Féin (a political party) or Treasa Ní Mhainnín from ‘Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo (ESG) (Organisation of the Schools in Irish speaking areas Ltd) are happy with the coverage that the protest at the weekend got in the English language media.

...........................

Deir Ó Clochartaigh nár chuala sé aon rud faoi na tuismitheoirí aonair ná faoi na scoileanna beaga tuaithe a bhí i láthair ach amháin ar RTE Raidió na Gaeltachta.

Ó Clochartaigh says that he did not hear anything about the lone parents or about the small country schools who were present except on RTE Raidió na Gaeltachta (Irish language radio station run by the National Television network).

...........................

Deir Ní Mhainnín gur dhírigh siad isteach ar an bhforéigean amháin in ionad phríomhchúis na hagóide, fearg na ndaoine a léiriú do Pháirtí an Lucht Oibre.

Ó Mainnín says that they homed in only on the violence instead of the main reason for the protest, to demonstrate the anger of the people to the Labour Party.

...........................

Síleann Ó Clochartaigh gur comhcheilg a bhí ann ón tús.

Ó Clochartaigh thinks that it was a conspiracy from the beginning.

...........................

“B’fhéidir go raibh sé socraithe (leis na meáin agus le lucht Pháirtí an Lucht Oibre) roimh ré,” a deir sé, “go gclúdófaí an foréigean amháin agus sin an spin a bhí siad a lorg ón tús.”

“Maybe it was arranged (with the media and with the Labour Party supporters) beforehand,” he says, “that only the violence be covered and that was the spin they were looking for from the beginning.”

...........................

Ní raibh ionadh ar bith ar an Seanadóir Ó Clochartaigh gur éirigh an slua garbh.

Senator Ó Clochartaigh was not at all surprised that the crowd became rough.


............................


Ní dóigh leis go dtuigeann an rialtas cé chomh feargach is atá na daoine.

He doesn't think that the government understands just how angry the people are.

............................

“Bhí siad an-chiúin go dtí seo,” a deir sé faoi phobal na hÉireann.

"They were very quiet up to this," says he about the Irish public.

...........................

“Bhí an chuid is mó den slua síochánta,” a deir Treasa Ní Mhainnín, “is mór an trua gur dhírigh na meáin ar an ngrúpa beag sin nach raibh.”

"Most of the crowd was peaceful," says Treasa Ní Mhainnín, "it is a great pity that the media singled out that small group who were not."


...........................


AN EXAMINATION OF SOME PHRASES:

Díoma leis an meáin
an díomá = the disappointment
an díomá mhór = the big disappointment
an meán = the medium
na meáin = the media
leis na meáin = with the media (in this case)

le Katie McGreal = by Katie McGreal

an seanadóir = the senator
Sinn Féin = a political party
ó Shinn Féin = from Sinn Féin

Ó Clochartaigh = man's surname
Ní Mhainnín = woman's surname (her father is Ó Mainnín)

an eagraíocht = the organisation
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo = The organisation for the Irish speaking area schools Ltd
teoranta = limited, sometimes shortened to Teo in company names

Níl XX ná YY sásta = XX or YY are not satisfied

leis an gclúdach a fuair agóid an deiridh seachtaine sna meáin Bhéarla.

leis an gclúdach = with the cover

a fuair agóid an deiridh seachtaine = that the protest at the weekend got

sna meáin Bhéarla = in the English language media

...................

Deir XX nár chuala sé aon rud = XX says that he heard nothing

faoi na tuismitheoirí aonair = about the lone parents
(tuismitheoir aonair = lone parent)

ná / nó = or

faoi na scoileanna beaga tuaithe = about the small country schools
scoil bheag tuaithe = a small country school

a bhí i láthair = that were present

ach amháin = but only

ar = on

RTÉ = Radio Telefís Éireann (the Irish national broadcasting service)
Raidió na Gaeltachta = the Irish language radio


....................


Deir Ní Mhainnín = Ní Mhainnín says
(Ó Mainnín = a man named Mainnín, Ní Mhainnín = a woman surnamed Mainnín [her father’s name])

gur dhírigh siad isteach ar XX = that they ‘homed in’ on XX

ar an bhforéigean amháin = on the violence only
(an foréigean = the violence)
(amháin = only)

in ionad phríomhchúis na hagóide = instead of the main cause of the protest
(an agóid = the protest - príomhchúis na hagóide = the main cause of the protest)

fearg na ndaoine a léiriú = to demonstrate/show the anger of the people
(an fhearg = the anger)
(an duine = the person)
(na daoine = the people)
(fearg na ndaoine = the anger of the people)
(a léiriú = to show/demonstrate)

Páirtí an Lucht Oibre = The Labour Party
(do Pháirtí an Lucht Oibre = to the Labour Party)

Síleann Ó Clochartaigh gur comhcheilg a bhí ann ón tús.
(Comhcheilg = conspiracy)
Síleann XX = XX thinks
Síleann XX gur = XX thinks that
Comhcheilg a bhí ann = it was a conspiracy
Comhcheilg atá ann = it is a conspiracy
ón tús = from the beginning

....................


B’fhéidir = maybe/perhaps

go raibh sé socraithe = that it was arranged
(socrú = arrangement)

leis na meáin = with the media
(na meáin = the media)

le = with

lucht = crowd

lucht Pháirtí an Lucht Oibre = the Labour Party crowd/supporters

a deir sé = says he

go gclúdófaí XX = that XX would be covered

sin a spin = that is the spin

bhí siad = they were
a bhí siad = that they were

a lorg = searching for

tús = a beginning
ón tús = from the beginning

....................


Ionadh ar bith = any wonder

Ní raibh ionadh ar bith ann = there was no wonder

ar XX = on XX

Seanadóir = Senator

D’éirigh XX garbh = XX got/became rough

an slua = the crowd

garbh = rough

....................


Ní dóigh le XX = XX is not of the opinion

go dtuigeann an rialtas = that the government understands

cé chomh feargach is atá XX = how angry XX is

an duine = the person
na daoine = the people

............................

Bhí siad an-chiúin = they were very quiet
Tá siad an-chiúin = they are very quiet

go dtí seo = until this

a deir XX faoi = that XX says about

pobal na hÉireann = the Irish public (the public of Ireland)
faoi phobal na hÉireann = about the Irish public (about the public of Ireland)
Éire = Ireland

...................


an chuid is mó de = most of it
an chuid is mó díobh = most of them
an slua = the crowd
an chuid is mó den slua = most of the crowd
Bhí XX síochánta = XX was peaceful
a deir Treasa Ní Mhainnín = says Treasa Ní Mhainnín
is mór an trua XX = XX is a great pity
is mór an trua go bhfuil XX ... = it is a great pity that XX is ...
is mór an trua gur tháinig XX = it is a great pity that XX came
gur dhírigh na meáin = that the media aimed/directed
an grúpa = the group
ar an ngrúpa = on the group
beag = small
sin = that
XX nach bhfuil = XX that is/are not
XX nach raibh = XX that was/were not

Author:  Somhairle Óg [ Sun 22 Apr 2012 9:26 am ]
Post subject:  Re: Article from Gaelsceal 18 Apr 2012

Go raibh maith agat, very helpful

Author:  Bríd Mhór [ Sun 22 Apr 2012 3:34 pm ]
Post subject:  Re: Article from Gaelscéal 18 Apr 2012

:clap:

Author:  Braoin [ Sun 22 Apr 2012 4:08 pm ]
Post subject:  Re: Article from Gaelscéal 18 Apr 2012

I appreciate the replies. GRMA.
I notice that I had placed a line or two in the wrong place when compared with the original... so fixed that just now!

Author:  Aislingeach [ Sun 22 Apr 2012 6:17 pm ]
Post subject:  Re: Article from Gaelscéal 18 Apr 2012

An-deas. I particularly like the way you break down the sentences. Most helpful. GRMA

Author:  Saoirse [ Sun 22 Apr 2012 8:01 pm ]
Post subject:  Re: Article from Gaelscéal 18 Apr 2012

Grmma, a Bhraoin. An-obair! :GRMA:

Author:  Saoirse [ Tue 01 May 2012 9:09 pm ]
Post subject:  Re: Article from Gaelscéal translated 18 Apr 2012

Bump!

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/